Akcija „Žymėk autorių – laimėk kūrinį“

Akcija „Žymėk autorių – laimėk kūrinį“ kviečia meno žiūrovų auditorijas dalyvauti žaidime, kurio prizas – meno kūrinys.

Galerijų lankytojai Vilniaus galerijų savaitgalio metu ir po jo kviečiami savo socialinio tinklo Instragram nuotraukose, kuriose yra meno kūrinių, žymėti autorius ir pasinaudoti galimybe laimėti vieną iš trijų prizų – meno kūrinių. 

Akcija vyksta 2023/09/07 – 2023/10/15. 

Meno kūriniai – prizai:

1) Visvaldo Morkevičiaus kūrinys

Public Secrets #12, 2012, Vilnius. Pigmentinis atspaudas, 135mm film, 21 x 30 cm.

Nuotrauka – Tautvydas Stukas

2) Roko Dovydėno kūrinys

“Siamo dvyniai”, 2023. Molis, glazūros, kobaltas. 22 cm x 11 cm.

Nuotrauka – Tautvydas Stukas

3) Aistės Marijos Stankevičiūtės kūrinys

Greetings, 2023. 8,5 x 10 x 2 cm. Siūlas.
Nuotrauka – Tautvydas Stukas
 

Prizai laimėtojams atiteks loterijos būdu, kūrinius parenkant atsitiktine tvarka. Laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt/zymek 2023 m. spalio 17 d. Laimėtojai taip pat bus informuojami susisiekiant su jais per socialinį tinklą Instagram. 

Kaip žymėti? Akcijoje dalyvauti gali tik visomis šiomis grotažymėmis ir aktyviomis nuorodomis pažymėti socialinio tinklo Instagram įrašai (post): 

#žymėkautorių 

Meno kūrinio autoriaus socialinių tinklų profilio aktyvi nuoroda ir/arba vardo/pavardės grotažymė 

@vilniausgalerijusavaitgalis

Jei įkeliamame vaizde matyti daugiau nei vienas skirtingų autorių meno kūrinys, turi būti pažymėti visų matomų kūrinių autoriai. 

Išsamios akcijos taisyklės:
Taisyklių pdf failas:  Žymėk autorių – konkurso taisyklės.pdf

 

Apie socialinės reklamos kampaniją „Žymėk autorių“

„Žymėk autorių“ (angl. Tag the Author) – tai socialinės reklamos kampanija, ugdanti visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms, įgyvendinanti platų kultūros vartotojų ratą įtraukiančias priemones. Ši kampanija pradedama įgyvendinti kartu su Vilniaus galerijų savaitgaliu –  prasideda 2023 m. rugsėjo 7 d. ir tęsiasi iki spalio mėnesio vidurio.

Tarpstame kasdienio nesibaigiančio vizualinio pertekliaus laikmetyje, kuomet virtualiame lauke cirkuliuojančių vaizdų vertė yra matuojama finansinę naudą maksimizuojančiais kriterijais. Ši vertė kintanti, o autorystės klausimas dažnai nebekeliamas. Virtualius vaizdus mygtuko paspaudimu gali kurti ir perkurti visi, o įrankiai jiems kurti, platinti, multiplikuoti ir cirkuliuoti yra prieinami neribotą laiką, neribotoje teritorijoje.

Labai dažnai žymių ar kylančių vizualiojo meno kūrėjų darbai atsiduria šiame cirkuliuojančių vaizdų sraute nenurodant jų autorystės, dažnai be galimybės nustatyti kilmės šaltinį. Autoriai tuomet yra bejėgiai reikalauti būti nurodyti kaip kūrinių autoriai, nes vaizdus sukūrę pirminiai šaltiniai ir subjektai jiems yra nežinomi.

Šis reiškinys taip pat neigiamai įtakoja menininkų poreikį monetizuoti savo kūrybines veiklas. Meninės kūrybos sklaida įvairiais kanalais yra kūrinių pardavimo ar kūrinių naudojimo už atlygį veiklos sudėtinė dalis. Pavyzdžiui, menininkų profiliai socialiniame tinkle „Instagram“ neretai yra pristatomi kaip jų kūrybiniai portfolio ir kaip papildomos kūrybos sklaidos įrankis. Autoriaus kūrinio panaudojimas naujam socialinių tinklų turiniui sukurti yra šių laikų problema tais atvejais, kuomet socialinių tinklų turinio kūrėjai monetizuoja savo turinį, o jo dalimi tampa kitų autorių meno kūriniai, nenurodant autorystės nei socialinių tinklų paskyros, iš kurios šis turinys panaudotas. 

Atsižvelgiant į tai, pristatoma socialinės reklamos kampanija „Žymėk autorių“, siekianti išryškinti autorių žymėjimo socialinių tinklų turinyje problemą bei gilinti socialinių tinklų turinio kūrėjų bei vartotojų supratimą apie autorystės nurodymo svarbą. Kampanija taip pat siekia tokių tikslų, kaip ugdyti pagarbą kūrybinei veiklai ir socialiai atsakingą įprotį suvokti vizualiojo meno kūrinių autorystės nurodymo poreikį, skatinti prisidėti prie menininko kūrybos profilio populiarinimo, žinoti socialinėse medijose platinamo turinio autorius ir juos žymėti plačiai naudojamu ir paplitusiu įrankiu – grotažymėmis arba nuorodomis į jų asmenines socialinių tinklų paskyras. 

Socialinės reklaminės kampanijos organizatorius: VšĮ „Galerijų savaitgalis“

Projektą finansuoja:


Informacinis partneris:
 

"Tag the author win the artwork" competition

The “Tag the author win the artwork” competition invites art gallery visitors to take part in a game the prize of which is a work of art.

Gallery visitors are invited to tag artists in their Instragram posts – in the photos of artworks during and after the Vilnius Gallery Weekend for a chance to win one of three prizes – artworks.


The competition runs from 07/09/2023 to 15/10/2023.

The prizes:

1) A print by Visvaldas Morkevičius  

Public Secrets #12, 2012, Vilnius. Pigment print, 135mm film, 21 x 30 cm.

Photo – Tautvydas Stukas

2) A vase by Rokas Dovydėnas

“Siamese twins”, 2023. Clay, glaze, cobalt. 22 cm x 11 cm.

Photo – Tautvydas Stukas

3) An artwork by Aistė Marija Stankevičiūtė

Greetings, 2023. 8,5 x 10 x 2 cm. Thread.
Photo – Tautvydas Stukas


The prizes will be awarded by lottery, with the artworks chosen at random. The winners will be announced on
www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt/zymekautoriu website on 17 October 2023. The winners will also be notified by contacting them via their Instagram accounts.

How to tag? Only Instagram posts are eligible for the competition if they have been tagged with all the following hashtags and active links: 

#žymėkautorių 

Active link and/or name hashtag of the artist’s social media profile 

@vilniausgalerijusavaitgalis

If the uploaded image shows more than one artwork by different authors, the authors of all visible artworks must be tagged.

Full competition rules available here

 

About the “Tag the Author” Social Media Campaign

Tag the Author is a social advertising campaign that fosters public respect for creativity, copyright and related rights, and engages a wide range of cultural consumers. The campaign is launching in parallel with Vilnius Gallery Weekend, starting on 7 September 2023 and running until 15 October 2023.

We are living in times of endless daily visual excess, where the value of the images circulating in the virtual field is measured in terms of maximizing financial gain. This value is rather fluid, while the question of authorship is often forgotten. Virtual images can be created and re-created by anyone at the click of a button, and the tools to create, distribute, multiply and circulate them are available indefinitely, in an unlimited territory.

Very often, the work of prominent or emerging visual artists find their way into this stream of circulating images without attribution, and often without the possibility of tracing their source. The creators are then powerless to claim the authorship of the works, as the original sources and subjects who created the images are unknown to them.

This phenomenon also has a negative impact on the artists’ need to monetise their creative activities. The dissemination of creative practice through various channels is an integral part of the artists’ activity of selling or using works for remuneration. For example, artists’ profiles on Instagram are often presented as their creative portfolios and as a tool for additional dissemination of their work. The use of an author’s work to create new social media content is an issue these days when social media content creators monetise their own content and other authors’ artworks become part of it, without attribution to the artist or attribution to the social media account from which the content is used.

Considering the above, the social advertising campaign Tag the Author is launched to highlight the issue of authorship attribution in social media content and to raise awareness among social media content creators and users about the importance of attribution. The campaign also aims to foster respect for creativity and the socially responsible habit of understanding the need for attribution in visual art, to promote the artist’s profile, to be aware of the authors of the content disseminated on social media and to tag them using a widely used and widespread tool: hashtags or links to their personal social media accounts. 


Organiser of the social promotional campaign.


VšĮ „Galerijų savaitgalis“

Project supported by

Information partner